ඇමරිකාව විසින් අනතුරු ඇගවීමක් කරලා තියෙනවා -us embassy news

ඇමරිකාව විසින් අනතුරු ඇගවීමක් කරලා තියෙනවා -us embassy news

by Alannah

#us #embassy #news #sl

Reference – https://lk.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-colombo-sri-lanka-8/

(විදේශ විනිමය වෙළද පලට )Forex Account – https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=398972&l=en&p=1

Buy Baby Products – https://amzn.to/2TxMKqZ
Buy USB and Computer Products – https://amzn.to/2HuF4P5
Buy Books – https://amzn.to/2u2T4Yf

Build websites – https://partners.hostgator.com/c/244974/177309/3094

ඔබලාගේ Business එකට දැන්වීම්(advertisement ) සහ බැනර් පලකිරීම සදහා msg ඒකක් දමන්න –
https://www.m.me/Lionlankalabs.

Contact me via – https://www.m.me/Lionlankalabs.
Like my Facebook Page – http://www.fb.me/Lionlankalabs

Popular videos For you

Share market investment – https://youtu.be/nhLuLS4eEKc

ක්‍රමානුකුලව පෝසත් වීමේ රහස් – https://youtu.be/o5lMlRUTae8

NRFC FD – https://youtu.be/luSA6sktqmc

මාසෙට පොලිය 100,000 ගන්න කියක් දාන්න ඕනද – https://youtu.be/OFOOk48AZ14

17 Business Ideas – https://youtu.be/u_EXm4JpawE

ලක්ෂ 10 ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් වාහන 8 – https://youtu.be/QNq5s6yu1kk

ලංකවේ හොදම ඉතුරුම් පොලිය – https://youtu.be/wYoG3GrESrQ

පිටරට වැඩකරොත් මේවා නොදැන එන්න එපා , අපරාදේ – https://youtu.be/Eousxjwz9AY

Lunch packet business – https://youtu.be/pjM8riLMGog

Best savings rate – https://youtu.be/wYoG3GrESrQ

how to save salary – https://youtu.be/dvqUS55d_kc

how to do coconut business – https://youtu.be/0rJJwpemMzY

Save money to get A car – https://youtu.be/6I0zaeht1W8

how to rich in 2020 – https://youtu.be/2MgbBqG1Iew

How to get a Business Loan – https://youtu.be/42yeSfoQ4rU

Super market Concept – https://youtu.be/FVGVBYmJXBU

How to export from srilanka – https://youtu.be/mP-ZNpXaTzM

Share market investment – https://youtu.be/nhLuLS4eEKc

How to get a land – https://youtu.be/Y3ApC03DEwk

Fixed deposits management – https://youtu.be/jZzp5rTnIUU

How to do pick me business – https://youtu.be/CeaHacjS1gQ

Bank Charges in srilanka – https://youtu.be/yYuh8Zj5tNk

Disadvantages of Fixed deposits – https://youtu.be/y9KCxkLuF0Y

How to Start a Hotel in srilanka – https://youtu.be/ND3I5YGd6fA

Top 5 part time jobs in srilanka – https://youtu.be/T7fBQexe6TU

How to go Australia – https://youtu.be/J558kQoSPAU

How to take housing loan – https://youtu.be/jDFIyd9armQ

Whats the rate for senior citizens in srilanka- https://youtu.be/gzYn8IkOUys

Rich in 6 ways – https://youtu.be/o5lMlRUTae8

EPF and ETF in srilanka – https://youtu.be/NQZzN3Y7wm0

Biggest Disadvantages of Fixed deposits – https://youtu.be/ud8cEk8BOhY

What is NRFC – https://youtu.be/yCe3vzcAs5o
Best Interst in srilanka- https://youtu.be/qAHbQ8VPK54

How to make internet money – https://youtu.be/E9GIowCUwoU

All images credits should go respective owners

Back Ground Music: https://www.bensound.com

My next channel Sinhala kid stories – https://www.youtube.com/channel/UCBe5Cg8hxyc1LW70frg16Qg

We want to work for you

href=”https://www.softdevltd.com/”>Web Design and Development Company

Share this article

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Earns Me Over $158.74 per Day. That is Weird. But it Works
We respect your privacy.
Earns Me Over $158.74 per Day. That is Weird. But it Works
We respect your privacy.